Таско Ерменков: Какво наистина ни предлагат да ратифицираме?

Таско Ерменков: Какво наистина ни предлагат да ратифицираме?
Това е правилният превод на текста от английски в прословутия член 3, буква „в“:

В. СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) ОЗНАЧАВА СОЦИАЛНО ИЗГРАДЕНИ РОЛИ, ПОВЕДЕНИЯ, ДЕЙНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО ДАДЕНО ОПРЕДЕЛНО ОБЩЕСТВО СМЯТА ЗА ПОДХОДЯЩИ ЗА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ.

Защо е така ще обясня на тези, които имат търпение да го прочетат до края:
Понеже много станаха интерпретациите на спорния текст в Истанбулската конвенция, ще го цитирам на официалния език на конвенцията – английски и ще си позволя да го преведа, използвайки Оксфордския речник за превода на думата „GENDER“.
И така, тесктът на английски в параграф трети буква „с“е:
„c“ gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men;

Значението на думата „GENDER“ според споменатия речник е:

„Either of the two sexes (male and female), especially when considered with reference to social and cultural differences rather than biological ones. The term is also used more broadly to denote a range of identities that do not correspond to established ideas of male and female.“

Преводът на значението е:

„Всеки от двата пола (мъже и жени), особено когато се разглеждат по отношение на социални и културни различия, а не биологични. Терминът се използва и по-широко, за да се обозначат редица идентичности, които не съответстват на установените идеи за мъже и жени.“

Казано по-просто „GENDER“ означава „СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ“ може и „СЕКСУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ“, но не свързана с биологичните различия.

Преводът, който трябва да ратифицираме, но ние от БСП отказахме, в официално внесения проект на конвенцията е:

„в „пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете; “

Сега заменете неправилно използваната дума „пол“ с превода според Оксфордския речник на английския език и ще разберете, защо е много опасно да се ратифицира подобен документ, който се основава на термин „сексуална ориентация“.
За да не се затруднявате ще го направя аз:

В. СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) ОЗНАЧАВА СОЦИАЛНО ИЗГРАДЕНИ РОЛИ, ПОВЕДЕНИЯ, ДЕЙНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО ДАДЕНО ОПРЕДЕЛНО ОБЩЕСТВО СМЯТА ЗА ПОДХОДЯЩИ ЗА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ.

А ето по същата методика какво означава член 14:

Текстът на английски:
„Article 14 – Education

1 Parties shall take, where appropriate, the necessary steps to include teaching material on issues such as equality between women and men, non-stereotyped gender roles, mutual respect, non-violent conflict resolution in interpersonal relationships, gender-based violence against women and the right to personal integrity, adapted to the evolving capacity of learners, in formal curricula and at all levels of education.
2 Parties shall take the necessary steps to promote the principles referred to in paragraph 1 in informal educational facilities, as well as in sports, cultural and leisure facilities and the media.“

Преводът в нашия документ:
„Член 14 — Образование

1 Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в
официалните учебни програми и на всички образователни равнища.
2 Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на посочените в параграф 1 принципи в неформалните образователни структури, както и в спортни, културни и развлекателни структури и в медиите.“,

където пак използваната в официалния текст на английски е „GENDER“ със споменатото му значение, а не пол, както е на български.

Тук пак ще ви помогна като заменя неправилната дума с правилния превод:
„Член 14 – Образование

1 Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на СЕКСУАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ), взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на СЕКСУАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ), и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища.
2 Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на посочените в параграф 1 принципи в неформалните образователни структури, както и в спортни, културни и развлекателни структури и в медиите.“

ИЗВОДЪТ:

ВСЕКИ, КОЙТО ИСКА ТАЗИ КОНВЕНЦИЯ ДА БЪДЕ РАТИФИЦИРАНА, ЗАБЛУЖДАВА БЪЛГАРИТЕ, ЧЕ ТЯ Е ЗА ЗАЩИТА САМО НА ЖЕНИТЕ В ТРАДИЦИОННИЯ ПОЛОВ СМИСЪЛ. ВСЪЩНОСТ ПРИКРИВАЙКИ СЕ ЗАД ТОЗИ ПАРАВАН СЕ ОСИГУРЯВАТ ПРАВАТА НА ОНЕЗИ, КОИТО СА С НЕТРАДИЦИОННА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ, ТЕ СЕ ИЗВЕЖДАТ В ОТДЕЛНА ЗАЩИТЕНА ГРУПА И СЕ ОТВАРЯ ВРАТАТА ЗА БЪДЕЩИ ЕДНОПОЛОВИ БРАКОВЕ И СЕКСУАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА ОТ НАЙ-РАННА ВЪЗРАСТ В ПОДОБНА ОРИЕНТАЦИЯ.

А ТОВА Е ИЗКАЗВАНЕТО МИ ПО ВЪПРОСА ВЧЕРА:

КАКВО НАИСТИНА НИ ПРЕДЛАГАТ ДА РАТИФИЦИРАМЕ:Това е правилният превод на текста от английски в прословутия член 3, буква "в":В. СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) ОЗНАЧАВА СОЦИАЛНО ИЗГРАДЕНИ РОЛИ, ПОВЕДЕНИЯ, ДЕЙНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО ДАДЕНО ОПРЕДЕЛНО ОБЩЕСТВО СМЯТА ЗА ПОДХОДЯЩИ ЗА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ.Защо е така ще обясня на тези, които имат търпение да го прочетат до края:Понеже много станаха интерпретациите на спорния текст в Истанбулската конвенция, ще го цитирам на официалния език на конвенцията – английски и ще си позволя да го преведа, използвайки Оксфордския речник за превода на думата "GENDER". И така, тесктът на английски в параграф трети буква "с"е:"c“ gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men;Значението на думата "GENDER" според споменатия речник е:"Either of the two sexes (male and female), especially when considered with reference to social and cultural differences rather than biological ones. The term is also used more broadly to denote a range of identities that do not correspond to established ideas of male and female."Преводът на значението е:"Всеки от двата пола (мъже и жени), особено когато се разглеждат по отношение на социални и културни различия, а не биологични. Терминът се използва и по-широко, за да се обозначат редица идентичности, които не съответстват на установените идеи за мъже и жени." Казано по-просто "GENDER" означава "СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ" може и "СЕКСУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ", но не свързана с биологичните различия.Преводът, който трябва да ратифицираме, но ние от БСП отказахме, в официално внесения проект на конвенцията е:"в „пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете; "Сега заменете неправилно използваната дума "пол" с превода според Оксфордския речник на английския език и ще разберете, защо е много опасно да се ратифицира подобен документ, който се основава на термин "сексуална ориентация".За да не се затруднявате ще го направя аз:В. СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) ОЗНАЧАВА СОЦИАЛНО ИЗГРАДЕНИ РОЛИ, ПОВЕДЕНИЯ, ДЕЙНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО ДАДЕНО ОПРЕДЕЛНО ОБЩЕСТВО СМЯТА ЗА ПОДХОДЯЩИ ЗА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ.А ето по същата методика какво означава член 14:Текстът на английски:"Article 14 – Education1 Parties shall take, where appropriate, the necessary steps to include teaching material on issues such as equality between women and men, non-stereotyped gender roles, mutual respect, non-violent conflict resolution in interpersonal relationships, gender-based violence against women and the right to personal integrity, adapted to the evolving capacity of learners, in formal curricula and at all levels of education.2 Parties shall take the necessary steps to promote the principles referred to in paragraph 1 in informal educational facilities, as well as in sports, cultural and leisure facilities and the media."Преводът в нашия документ:"Член 14 — Образование 1 Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, вофициалните учебни програми и на всички образователни равнища. 2 Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на посочените в параграф 1 принципи в неформалните образователни структури, както и в спортни, културни и развлекателни структури и в медиите.",където пак използваната в официалния текст на английски е "GENDER" със споменатото му значение, а не пол, както е на български.Тук пак ще ви помогна като заменя неправилната дума с правилния превод:"Член 14 – Образование1 Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на СЕКСУАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ), взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на СЕКСУАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ), и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища. 2 Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на посочените в параграф 1 принципи в неформалните образователни структури, както и в спортни, културни и развлекателни структури и в медиите."ИЗВОДЪТ:ВСЕКИ, КОЙТО ИСКА ТАЗИ КОНВЕНЦИЯ ДА БЪДЕ РАТИФИЦИРАНА, ЗАБЛУЖДАВА БЪЛГАРИТЕ, ЧЕ ТЯ Е ЗА ЗАЩИТА САМО НА ЖЕНИТЕ В ТРАДИЦИОННИЯ ПОЛОВ СМИСЪЛ. ВСЪЩНОСТ ПРИКРИВАЙКИ СЕ ЗАД ТОЗИ ПАРАВАН СЕ ОСИГУРЯВАТ ПРАВАТА НА ОНЕЗИ, КОИТО СА С НЕТРАДИЦИОННА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ, ТЕ СЕ ИЗВЕЖДАТ В ОТДЕЛНА ЗАЩИТЕНА ГРУПА И СЕ ОТВАРЯ ВРАТАТА ЗА БЪДЕЩИ ЕДНОПОЛОВИ БРАКОВЕ И СЕКСУАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА ОТ НАЙ-РАННА ВЪЗРАСТ В ПОДОБНА ОРИЕНТАЦИЯ.А ТОВА Е ИЗКАЗВАНЕТО МИ ПО ВЪПРОСА ВЧЕРА:

Публикувахте от Таско Ерменков в 14 януари 2018 г.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Сайта не носи отговорност за написаните коментари!

Стани член на БСП

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!